Subspecialisatie

De pathologen van Pathologie-DNA subspecialiseren om expertise te vergroten en de doorlooptijd te verkorten. Elke patholoog oefent twee tot vier subspecialisaties uit, volgt op deze gebieden de ontwikkelingen. De patholoog neemt deel aan de klinische besprekingen en onderhoudt contact met aanvragers.

We realiseren de subspecialisatie doordat pathologen op de verschillende locaties voor alle bij Pathologie-DNA aangesloten ziekenhuizen werken. Het locatie onafhankelijk kunnen beoordelen van coupes en een gezamenlijk Laboratorium Management Systeem (LMS) zijn hiervoor een voorwaarde. Daarom hebben de digitalisering en invoering van een LMS op de drie laboratorium locaties onze prioriteit.

De normen voor de 'aandachtspatholoog / patholoog met aantoonbare expertise'

 • Beheersing van het aandachtsgebied inclusief integratie van de moleculaire pathologie
 • Structurele deelname in diagnostiek voor het aandachtsgebied
 • Structurele deelname aan het desbetreffende multi-disciplinair overleg (MDO)
 • Specifieke nascholing geven en/of volgen
 • Aanspreekpunt zijn voor kliniek voor het aandachtsgebied, en kwaliteit als aandachtspatholoog herkenbaar en aantoonbaar voor desbetreffende klinische afdelingen
 • Werkzaam in “state of the art” pathologieafdeling (zie onder)
 • Participatie in (indien beschikbaar) panel / (richtlijn)werkgroep (waarbij panel/werkgroep moet voldoen aan eisen, nl. o.a. agenda,
  aanwezigheidsregistratie, verslaglegging incl. nummers en diagnoses)

Voor de afdeling waarin de 'aandachtspatholoog' is ingebed geldt:
“State of the art” pathologie-afdeling

 • ISO accreditatie (NVVP streefnorm)
 • Deelname aan NVVP Beroepsvisitatie (is een eis voor herregistratie van medisch specialisten)
 • Deelname van één of meer pathologen aan oncologiecommissie, tumorwerkgroep, boards, zorgpaden, binnen het eigen ziekenhuis/-huizen
 • Expertise in moleculaire pathologie is op afdeling aanwezig en/of de afdeling participeert in een samenwerkingsverband waarin moleculaire diagnostiek op kwalitatief goed niveau en met adequate snelheid gedaan wordt.
 • Continuïteit van bezetting van het aandachtsgebied is geborgd. Bijvoorbeeld door dubbele bezetting, samenwerking in netwerk, digitale pathologie, overdracht etc.
 • Afdeling dekt structureel de MDO’s met bezetting door een aandachtspatholoog (streefnorm 80%)